Regulamin Newslettera - SzybkaNauka.pro

Regulamin Newslettera

Regulamin newslettera SzybkaNauka.pro

Drogi Subskrybencie, Użytkowniku!

Mając na celu poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie naszego Newslettera, przedstawiamy Ci Regulamin Newslettera i dostarczania określonych Materiałów w zamian za zapis.

§1  POSTANOWIENA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy newslettera przesyłanego przez spółkę Szybka Nauka Pro Ltd. Unit 4e, Enterprise Court Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, UK, numer Companies House: 9567701.

§2  DEFINICJE

 1. Administrator –  Szybka Nauka Pro Ltd. Unit 4e, Enterprise Court Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, UK, numer Companies House: 9567701.
 2. Użytkownik – każda osoba zapisująca się na Newsletter lub korzystająca odpłatnie z Materiałów Administratora. Użytkownikiem jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach Newslettera lub zakupu Materiałów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Newslettera lub Materiałów, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający z Administratorem umowę, która jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin Newslettera.
 4. Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Administratora, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika. 
 5. Materiały – treści cyfrowe dostarczane Użytkownikom w zamian za zapis do Newslettera lub odpłatnie. Są to treści edukacyjne. 

§3  WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: 
  1. Dostępu do internetu, 
  2. Poprawnie działającej przeglądarki internetowej lub programu do obsługi poczty internetowej, 
  3. Poprawnego adresu e-mail.

§4  ZASADY ZAPISU I DZIAŁANIA NEWSLETTERA

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (adres e-mail).

 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie, jednakże jeżeli Użytkownik jest zainteresowany otrzymaniem Materiałów udostępnianych w ramach Newslettera odpłatnie - bez podawania swoich danych, powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem:  kontakt@szybkanauka.pro celem ustalenia szczegółów zakupu.

 3. Od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika lub w przypadku zawarcia umowy (dotyczy płatnego dostępu), następuje zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu Materiałów. 

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera, Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych, które zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://szybkanauka.pro/prawne/polityka-prywatnosci/

 5. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

 6. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

 7. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebrania wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in).

 8. Użytkownik zapisujący się na Newsletter wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych, usługach, informacje handlowe i marketingowe, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 9. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.

 10. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

 11. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika.

 12. Umowa na świadczenie usługi dostępu do Materiałów będzie świadczona do momentu wypisania się z Newslettera lub odstąpienia od umowy.

 13. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi dostępu do Materiałów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, wysyłając Administratorowi oświadczenie na adres kontakt@szybkanauka.pro.   

 14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie dowolnej wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny o treści „Usuń mnie z newslettera” (w stopce). Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: kontakt@szybkanauka.pro.   

§5  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem:

  1. Wiadomości e-mail wysyłanej na adres: kontakt@szybkanauka.pro

  2. Drogą telefoniczną pod numerem: +48 699 964 405

  3. Listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Szybka Nauka Pro Ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania.

§6  PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści oraz Materiały wysyłane w związku z korzystaniem z Newslettera są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora.

§7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Administratora.

 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem, 

 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://szybkanauka.pro/prawne/polityka-prywatnosci/.  

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2024 r. 

Brak poprzednich wersji.


>