Wyłączenie odpowiedzialności - SzybkaNauka.pro

Wyłączenie odpowiedzialności

  • You are here:
  • Home
  • Prawne

1. Treść oferty online

Zasadniczo wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy autora na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie przedstawione oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, do usuwania, bądź też do tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji części lub całości oferty.

2. Odnośniki i linki

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych („linki”), które nie są objęte zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności mógłby powstać wyłącznie w przypadku, gdyby autor znał ich niezgodną z prawem treść, a zapobieżenie ich udostępniania byłoby możliwe i nie przekraczałoby jego możliwości technicznych. Niniejszym autor oświadcza jednoznacznie, że w momencie zamieszczania linków odpowiednie zalinkowane strony nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na sposób obecnego i przyszłego opracowywania materiałów oraz zalinkowanych/powiązanych stron. Dlatego też autor zdecydowanie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich zalinkowanych/powiązanych stronach, które uległy zmianie po umieszczeniu linków. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników i linków umieszczonych w obrębie własnych stron internetowych, a także obcych wpisów w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych oraz w listach mailingowych. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, w szczególności za wynikłe z ich wykorzystania lub niewykorzystania szkody, odpowiada wyłącznie oferent strony wskazanej za pomocą odnośnika, a nie osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i ochrony znaków

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach zawierających grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź nie wymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej znaki firmowe lub towarowe, które są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw posiadania, jakie przysługują ich zarejestrowanym właścicielom. Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie w odniesieniu do stworzonych przez samego autora i publikowanych na stronach internetowych materiałów pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych bądź drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgodny ich autora zabronione.

4. Ochrona danych

W przypadku zaistnienia w ramach oferty internetowej możliwości wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy poczty elektronicznej, nazwiska, adresy pocztowe), użytkownik udostępnia je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług oraz ich opłacanie jest dozwolone bez ujawniania takich danych, względnie anonimowo lub pod pseudonimem, o ile mieści się to w granicach możliwości i jest technicznie wykonalne.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyła się do powyższej strony. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu przestałyby być zgodne z obowiązującą sytuacją prawną lub byłyby zgodne z obowiązującą sytuacją prawną jedynie w części, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.

>