Regulamin - SzybkaNauka.pro

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy SzybkaNauka.pro

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 20.02.2024 roku
 2. Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna tutaj »
 3. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Platforma SzybkaNauka.pro jest platformą z kursami online, zorganizowanymi w formie kursów i playlist.
 5. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SzybkaNauka.pro oraz aplikacji mobilnych, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ, PUNKT KONTAKTOWY, PRZEDSTAWICIEL PRAWNY

 1. Platforma SzybkaNauka.pro dostępna pod domeną szybkanauka.pro prowadzona jest przez brytyjską spółkę Szybka Nauka Pro Ltd. wpisaną do ewidencji Companies House pod numerem 9567701.
 2. Możesz skontaktować się z Usługodawcą pisemnie - adres do doręczeń: ul. Unite 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania, drogą korespondencji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: (+48) 699 964 405.
 3. Powyższy adres mailowy: [email protected] został także wyznaczony jako punkt kontaktowy wyznaczony przez Usługodawcę do kontaktowania się. Za jego pośrednictwem z Usługodawcą mogą kontaktować się również organy państw członkowskich UE, Komisja oraz Rada Usług Cyfrowych. Komunikacja odbywa się w języku polskim i angielskim.
 4. Przedstawicielem prawnym Usługodawcy jest: Artur Zygmunt. Dane kontaktowe:
  numer telefonu: (+48) 699 964 405,
  adres korespondencyjny: Krynicka 29/11, 50-555 Wrocław,
  adres e-mail: [email protected]

DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy;
 2. Usługodawca - spółka brytyjska Szybka Nauka Pro Ltd. Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB United Kingdom, Company Number: 9567701, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: (+44) 115 888 3062, (+48) 699 964 405, reprezentowana przez Artura Zygmunta.
 3. Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Platforma - serwis internetowy pod domeną lub subdomeną szybkanauka.pro
 5. Umowa - umowa o świadczenie Subskrypcji dostępu czasowego do wszystkich Materiałów płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu.
 6. Materiały - darmowe i płatne kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy lub z poziomu Aplikacji (jeśli jest dostępna dla Kursu).
 7. Kurs - płatne Materiały wideo, audio oraz tekstowe dostępne w ramach Usługi.
 8. Aplikacja - program na urządzenia mobilne (Android i iOS) umożliwiający dostęp do Materiałów kursu Aktywny Angielski bez połączenia z Internetem.
 9. Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na tekst "KOKPIT" w menu serwisu
 10. Newsletter i Darmowe Materiały - informacje (nieodpłatne materiały oraz informacje marketingowe) przesyłane drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Uruchomienie dostępu do Materiałów Darmowych wymaga zapisania się do Newslettera.
 11. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do pojedynczych treści cyfrowych Materiałów płatnych.
 12. Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji - przestrzeń w serwisie oznaczona ikoną koszyka.
 13. Profil Publiczny - sekcja Platformy w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym zdobyte umiejętności, odznaki, certyfikaty i przerobione Materiały.
 14. Pakiety - zestawy Materiałów ułożone w odpowiedniej kolejności przez Usługodawcę lub Użytkowników, umożliwiające ustystematyzowaną naukę danego zagadnienia.
 15. Ranking - przestrzeń na Platformie, która pozwala porównać wyniki Użytkownika z innymi Użytkownikami i otrzymywać punkty oraz odznaki za rozmaite aktywności.
 16. Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę Umowę.
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów na Platformie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 19. Treść cyfrowa - produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta.
 20. Treść Użytkownika - dane i informacje wytwarzane i publikowane przez Użytkownika w ramach Platformy.
 21. Nielegalne treści - zgodnie z DSA oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 22. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.
 2. Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.
 3. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.
 4. Usługobiorca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.
 5. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.
 6. Dodatkowe informacje na temat optymalnej konfiguracji technicznej i rozwiązywania problemów zostały opisane w sekcji Wymagania techniczne
 7. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie szybkanauka.pro, w ramach profilu Facebook lub drogą korespondencji e-mail.

USŁUGI. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy i Aplikacji mobilnych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
  1. Utworzenie i prowadzenie Konta.
  2. Umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania Materiałów.
  3. Umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na Materiały płatne przez Formularz
  4. Zamówienia i zakupu dostępu do pojedynczych Materiałów płatnych.
  5. Umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne).

KONTO

 1. W celu możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych Materiałów konieczne są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.
 2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link Utwórz Konto na dowolnej stronie lub przy potwierdzeniu chęci utworzenia Konta przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook lub Google lub poprzez zakup przez Użytkownika dowolnego Kursu w ramach portalu.
 3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza Zamówień.
 5. Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie login (adres e-mail), oraz inne dane dostępne w sekcji Dane Społeczności, w zakładce Dane i Notyfikacje Profilu Użytkownika, jak również ukończone Materiały i zdobyte odznaki i certyfikaty. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pokazywanie tych danych zaznaczając opcję pokaż w profilu.
 6. Wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji Usuń całkowicie moje konto w sekcji Dane i Notyfikacje w ramach Profilu Użytkownika.
 7. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od wykonania akcji z punktu 6.
 8. Korzystanie z zamieszczonych na Platformie darmowych Materiałów nie wymaga zawierania Umowy o utworzenie i prowadzenie Konta.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.
 10. Użytkownik może być zalogowany na maksymalnie trzech urządzeniach naraz.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
 12. Konto posiada poza możliwością odtwarzania Materiałów dodatkowe funkcje, w tym między innymi możliwość budowania i edycji profilu użytkownika, przeglądania statystyk korzystania z serwisu, uzyskiwania odznak i certyfikatów w ramach nauki.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 15. Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące notatek, postępów w nauce, wykonanych zadań i quizów. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności.
 16. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na zakupu Materiałów. Przy zawieraniu Umowy, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.
 17. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie szybkanauka.pro i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne.
 18. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).
 19. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów płatnych.
 20. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

MATERIAŁY BEZPŁATNE

 1. Użytkownik ma dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych na Platformie bez konieczności zakładania Konta oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług. Konieczne jest podanie adresu e-mail. Umowa na korzystanie z Materiałów bezpłatnych zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Użytkownika przycisku odtwarzania Materiału bezpłatnego. Warunki umowy na korzystanie z Materiałów bezpłatnych określa Regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 2. Dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych poprzez Aplikacje mobilne jest możliwy jedynie po założeniu Konta oraz zawarciu Umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługa dostępu do Materiałów bezpłatnych jest świadczona przez Usługodawcę bezpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania wyświetlania Materiałów bezpłatnych.
 4. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie (pobieranie) udostępnionych Materiałów bezpłatnych.

PROCES ZAKUPU

 1. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych, a nie wszystkich treści cyfrowych - Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Materiału do elektronicznego koszyka na Platformie.
 2. Złożenie Zamówienia na poszczególne Materiały płatne następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu oraz wyrażeniu zgodę na wykonanie w pełni Usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Danych Karty Płatniczej, jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.
 3. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na dostęp do Materiału płatnego (treści cyfrowych) albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do treści cyfrowych powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.
 5. Zabrania się składania Zamówień anonimowo lub używając nieprawdziwych danych.
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.
 7. Usługodawca może anulować Zamówienie w razie zastrzeżeń, co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Zamówień Konsumentów.
 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do odtwarzania wybranego Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie dla osoby kupującej, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego Zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika.
 10. Po opłacenia Zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail.
 11. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy w ciągu 20 minut od momentu zakupu.

WYNAGRODZENIA ZA ŚWIADCZENIA

Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia umowy dostępu do pojedynczych treści cyfrowych – Materiałów płatnych przy pomocy Formularza Zamówień będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy przed zawarciem Umowy. Procedura dostępu przewiduje wyraźne potwierdzenie, że ich realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych.

Dostępne są następujące formy płatności na Platformie:

 1. płatność przez serwis i PayPal;
 2. płatność kartą (Stripe);
 3. płatność za pomocą szybkiego przelewu (Tpay);
 4. płatność za pomocą linku wygenerowanego przez obsługę;
 5. płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.

Realizacja płatności 1-3 następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.

W przypadku przelewu bankowego lub płatności z pomocą linku, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność, podanych przez obsługę. Płatności tego typu wymagają wcześniejszego kontaktu z obsługą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.

Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.

Faktury są wystawiane na żądanie Użytkownika.

Wniosek o wystawienie faktury należy złożyć drogą e-mailową podając numer zamówienia oraz adres e-mail, na który zostało założone Konto.

PROMOCJE I RABATY

Usługodawca prowadzi okresowe promocje na Materiały (Kursy).

Użytkownik podczas zawierania Umowy uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.

W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.

Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.

Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie Materiały, a także grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.

Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.

Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na platformie, w szczególności plików źródłowych, plików kursów, materiałów dodatkowych.

W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.

W ramach Platformy działają mechanizmy zabezpieczające przed rozpowszechnianiem i nieautoryzowanym dostępem do Materiałów. Są to mechanizmy między innymi monitorowania adresów IP Użytkowników, Kont i powiązanych adresów email oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy Materiał zawiera zaszyfrowane informacje o jego Użytkowniku, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad Regulaminu.

OBSŁUGA PLATFORMY, REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail wysyłanej na adres: [email protected]
 • drogą telefoniczną pod numerem: +48 699 964 405
 • listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres : Szybka Nauka Pro Ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.

Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR do ich rozstrzygania. Oto adres łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Konsument ma prawo odstąpienia od Umowu z Usługodawcą w ciągu 14 lub 30 dni (zależnie od Oferty) od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy drogą korespondencji e-mail Prawo odstąpienia przysługuje również Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem.

Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony szybkanauka.pro oraz drogą e-mailową.

Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
Platforma dostępna jest od 1.10.2015 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.

Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://szybkanauka.pro/prawne/regulamin/

Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy bez ograniczeń lokalizacyjnych (tj. na całym świecie).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
 2. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
 3. Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
 4. Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
 5. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
  W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogą korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.

Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.

Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Wielkiej Brytanii.

Wybór prawa brytyjskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], pocztą na adres: Szybka Nauka Pro Ltd. Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania

Satry regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy SzybkaNauka.pro - obowiązujący do 15.02.2024

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Platforma SzybkaNauka.pro jest platformą z kursami online, zorganizowanymi w formie kursów i playlist.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SzybkaNauka.pro oraz aplikacji mobilnych, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ I KOMUNIKACJA

Platforma SzybkaNauka.pro dostępna pod domeną szybkanauka.pro prowadzona jest przez brytyjską spółkę Szybka Nauka Pro Ltd. wpisaną do ewidencji Companies House pod numerem 9567701.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą pisemnie - adres do doręczeń: ul. Unite 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania, drogą korespondencji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: (+48) 699 964 405.

§3 DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy;

Usługodawca - spółka brytyjska Szybka Nauka Pro Ltd. 127 Camberwell Road, SE5 0HB London, UK, Company Number: 9567701, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: (+48) 699 964 405.

Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Platforma - serwis internetowy pod domeną lub subdomeną szybkanauka.pro

Umowa - umowa o świadczenie Subskrypcji dostępu czasowego do wszystkich Materiałów płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu.

Materiały - darmowe i płatne kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy lub z poziomu Aplikacji (jeśli jest dostępna dla Kursu).

Kurs - płatne Materiały wideo, audio oraz tekstowe dostępne w ramach Usługi.

Aplikacja - program na urządzenia mobilne (Android i iOS) umożliwiający dostęp do Materiałów kursu Aktywny Angielski bez połączenia z Internetem.

Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na tekst "KOKPIT" w menu serwisu

Newsletter i Darmowe Materiały - informacje (nieodpłatne materiały oraz informacje marketingowe) przesyłane drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Uruchomienie dostępu do Materiałów Darmowych wymaga zapisania się do Newslettera.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do pojedynczych treści cyfrowych Materiałów płatnych.

Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji - przestrzeń w serwisie oznaczona ikoną koszyka.

Profil Publiczny - sekcja Platformy w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym zdobyte umiejętności, odznaki, certyfikaty i przerobione Materiały.

Pakiety - zestawy Materiałów ułożone w odpowiedniej kolejności przez Usługodawcę lub Użytkowników, umożliwiające ustystematyzowaną naukę danego zagadnienia.

Ranking - przestrzeń na Platformie, która pozwala porównać wyniki Użytkownika z innymi Użytkownikami i otrzymywać punkty oraz odznaki za rozmaite aktywności.

Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§4 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.

Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.

Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.

Usługobiorca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.

Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.

Dodatkowe informacje na temat optymalnej konfiguracji technicznej i rozwiązywania problemów zostały opisane w sekcji Wymagania techniczne

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie szybkanauka.pro, w ramach profilu Facebook lub drogą korespondencji e-mail.

§5 USŁUGI. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy i Aplikacji mobilnych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 • Utworzenie i prowadzenie Konta.
 • Umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania Materiałów.
 • Umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na Materiały płatne przez Formularz
 • Zamówienia i zakupu dostępu do pojedynczych Materiałów płatnych.
 • Umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne).

§6 KONTO

 1. W celu możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych Materiałów konieczne są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.
 2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link Utwórz Konto na dowolnej stronie lub przy potwierdzeniu chęci utworzenia Konta przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook lub Google lub poprzez zakup przez Użytkownika dowolnego Kursu w ramach portalu.
 3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza Zamówień.
 5. Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie login (adres e-mail), oraz inne dane dostępne w sekcji Dane Społeczności, w zakładce Dane i Notyfikacje Profilu Użytkownika, jak również ukończone Materiały i zdobyte odznaki i certyfikaty. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pokazywanie tych danych zaznaczając opcję pokaż w profilu.
 6. Wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji Usuń całkowicie moje konto w sekcji Dane i Notyfikacje w ramach Profilu Użytkownika.
 7. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od wykonania akcji z punktu 6.
 8. Korzystanie z zamieszczonych na Platformie darmowych Materiałów nie wymaga zawierania Umowy o utworzenie i prowadzenie Konta.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.
 10. Użytkownik może być zalogowany na maksymalnie trzech urządzeniach naraz.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
 12. Konto posiada poza możliwością odtwarzania Materiałów dodatkowe funkcje, w tym między innymi możliwość budowania i edycji profilu użytkownika, przeglądania statystyk korzystania z serwisu, uzyskiwania odznak i certyfikatów w ramach nauki.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 15. Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące notatek, postępów w nauce, wykonanych zadań i quizów. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności.
 16. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na zakupu Materiałów. Przy zawieraniu Umowy, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.
 17. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie szybkanauka.pro i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne.
 18. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).
 19. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów płatnych.
 20. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7 MATERIAŁY BEZPŁATNE

 1. Użytkownik ma dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych na Platformie bez konieczności zakładania Konta oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług. Konieczne jest podanie adresu e-mail. Umowa na korzystanie z Materiałów bezpłatnych zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Użytkownika przycisku odtwarzania Materiału bezpłatnego. Warunki umowy na korzystanie z Materiałów bezpłatnych określa Regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 2. Dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych poprzez Aplikacje mobilne jest możliwy jedynie po założeniu Konta oraz zawarciu Umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługa dostępu do Materiałów bezpłatnych jest świadczona przez Usługodawcę bezpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania wyświetlania Materiałów bezpłatnych.
 4. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie (pobieranie) udostępnionych Materiałów bezpłatnych.

§8 PROCES ZAKUPU

 1. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych, a nie wszystkich treści cyfrowych - Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Materiału do elektronicznego koszyka na Platformie.
 2. Złożenie Zamówienia na poszczególne Materiały płatne następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu oraz wyrażeniu zgodę na wykonanie w pełni Usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Danych Karty Płatniczej, jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.
 3. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na dostęp do Materiału płatnego (treści cyfrowych) albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do treści cyfrowych powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.
 5. Zabrania się składania Zamówień anonimowo lub używając nieprawdziwych danych.
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.
 7. Usługodawca może anulować Zamówienie w razie zastrzeżeń, co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Zamówień Konsumentów.
 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do odtwarzania wybranego Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie dla osoby kupującej, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego Zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika.
 10. Po opłacenia Zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail.
 11. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy w ciągu 20 minut od momentu zakupu.

§9 DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI I CENY

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia umowy dostępu do pojedynczych treści cyfrowych – Materiałów płatnych przy pomocy Formularza Zamówień będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy przed zawarciem Umowy. Procedura dostępu przewiduje wyraźne potwierdzenie, że ich realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych.
 2. Dostępne są następujące formy płatności na Platformie:
  1. płatność przez serwis i PayPal;
  2. płatność kartą (Stripe);
  3. płatność za pomocą szybkiego przelewu (Tpay);
  4. płatność za pomocą linku wygenerowanego przez obsługę;
  5. płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Realizacja płatności 1-3 następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.
 4. W przypadku przelewu bankowego lub płatności z pomocą linku, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność, podanych przez obsługę. Płatności tego typu wymagają wcześniejszego kontaktu z obsługą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.
 7. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
 8. Faktury są wystawiane na żądanie Użytkownika.
 9. Wniosek o wystawienie faktury należy złożyć drogą e-mailową podając numer zamówienia oraz adres e-mail, na który zostało założone Konto.
 10. Ceny podane na Platformie są wyrażone w złotych polskich.

§10 PROMOCJE I RABATY

 1. Usługodawca prowadzi okresowe promocje na Materiały (Kursy).
 2. Użytkownik podczas zawierania Umowy uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.
 3. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.
 4. Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.
 5. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie Materiały, a także grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na platformie, w szczególności plików źródłowych, plików kursów, materiałów dodatkowych.
 5. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.
 6. W ramach Platformy działają mechanizmy zabezpieczające przed rozpowszechnianiem i nieautoryzowanym dostępem do Materiałów. Są to mechanizmy między innymi monitorowania adresów IP Użytkowników, Kont i powiązanych adresów email oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy Materiał zawiera zaszyfrowane informacje o jego Użytkowniku, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad Regulaminu.

§12 TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

 1. Treści generowane przez Użytkowników, takie jak komentarze w artykułach, pytania, publiczne notatki, komentarze do Materiałów, opinie i inne są nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku.
 2. Użytkownik, akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie Treści Użytkownika:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. niezwiązanych z tematyką artykułu lub innej treści na Platformie,
  3. zawierających linki,
  4. promujących konkurencję,
  5. znieważających dotyczących rasy, poglądów politycznych, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości,
  6. zawierających wulgaryzmy,
  7. propagujących nienawiść,
  8. naruszających dobre obyczaje,
  9. nawołujących do przemocy,
  10. naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  11. niepotrzebnych treści reklamowych, dotyczących zbiórek, promowania produktów (spam),
  12. niezwiązanych z działaniem platformy - nie na temat.
 3. Usługodawca informuje, że zastrzega sobie prawo do kontrolowania i moderowania Treści Użytkownika zamieszczonych na Platformie.
 4. W sytuacji, kiedy Treści Użytkownika naruszają standardy wskazane w Regulaminie, Usługodawca ma prawo je zablokować lub trwale usunąć z Platformy.
 5. W przypadku usunięcia lub zablokowania Treści Użytkownika, Użytkownik zostaje o tym powiadomiony przez Usługodawcę. Decyzja w tej sprawie zawiera uzasadnienie.
 6. Użytkownik, którego Treści zostały zablokowane lub usunięte ma prawo do odwołania od decyzji Usługodawcy na zasadach wskazanych w §13 Regulaminu.
 7. W przypadku, kiedy inna osoba uważa, że opublikowane Treści Użytkownika, naruszają standardy Regulaminu, może dokonać zgłoszenia takich Treści pod adresem: [email protected] lub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
 8. Zgłoszenie zgodnie z aktem o usługach cyfrowych DSA powinno zawierać:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiot dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 9. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej, Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 10. W przypadku, niepełnego lub błędnego zgłoszenia, Usługodawca wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania. W przypadku nieprzedłożenia poprawnego zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Usługodawca pozostawia je bez rozpoznania.
 11. Usługodawca powiadamia osobę zgłaszającą bez zbędnej zwłoki o swojej decyzji w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 12. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmów, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 13. Usługodawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 14. Usługodawca informuje, że w ramach rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania decyzji, nie korzysta ze zautomatyzowanych środków. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 15. Usługodawca po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyzje, która może polegać na zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika tym samym uznając, że naruszają one standardy Regulaminu.
 16. Usługodawca może także podjąć decyzje uznającą, że wskazane w zgłoszeniu Treści Użytkownika są zgodne z Regulaminem.
 17. Usługodawca powiadamia o swojej decyzji zarówno osobę zgłaszającą jak i Użytkownika zamieszczającego Treści. Decyzja usługodawcy zawiera uzasadnienie.
 18. Usługodawca informuje ponadto, że w przypadku gdy poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§13 NIELEGALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I PROCEDURA ODWOŁANIA

 1. Usługodawca może stosować następujące sankcje wobec Użytkownika, który dopuścił się naruszeń Regulaminu:
  1. tymczasowe ograniczenia w zakresie korzystania z Platformy,
  2. tymczasowe zawieszenie konta Użytkownika,
  3. tymczasowa blokada konta Użytkownika,
  4. trwałe usunięcia konta Użytkownika.
 2. Użytkownik lub osoba zgłaszająca mają prawo do odwołania od decyzji Usługodawcy, o których mowa w §12 i §13 Regulaminu.
 3. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których, w odniesieniu do Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę zgłaszającą, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającej osoby;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za Nielegalne treści;
  5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane Treści Użytkownika za niezgodne z tą podstawą;
  6. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
 4. Odwołanie od decyzji Usługodawcy, Użytkownik lub osoba zgłaszająca mogą złożyć pod adresem: [email protected] lub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odwołującej,
  2. opis odwołania wraz z uzasadnieniem, w szczególności ze wskazaniem dlaczego decyzja Usługodawcy jest błędna.
 6. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź dotycząca odwołania jest wysyłana na adres mailowy wskazany przez odwołującego.

§14 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem:
  1. wiadomości e-mail wysyłanej na adres: [email protected]
   drogą telefoniczną pod numerem: +48 699 964 405
  2. listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres : Szybka Nauka Pro Ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Konsument ma prawo odstąpienia od Umowu z Usługodawcą w ciągu 14 lub 30 dni (zależnie od Oferty) od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy drogą korespondencji e-mail Prawo odstąpienia przysługuje również Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem.

Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony szybkanauka.pro oraz drogą e-mailową.

Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
Platforma dostępna jest od 1.10.2015 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.

Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

§16 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem:  https://szybkanauka.pro/prawne/regulamin/
 2. Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy bez ograniczeń lokalizacyjnych (tj. na całym świecie).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
  2. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
  3. Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
  4. Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
  5. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
  6. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogą korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
 6. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
 7. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo polskie.
 8. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 9. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], pocztą na adres: Szybka Nauka Pro Ltd. Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Regulaminu. Prosimy o wysłanie na podany adres e-mail).

Adresat:
Szybka Nauka Pro Ltd.
Unite 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
adres e-mail: [email protected]

Ja, ……………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.

Data zamówienia Kursu: ................................................
Imię i nazwisko Użytkownika: ......................................
Adres e-mail Użytkownika: ...........................................

>