Regulamin - SzybkaNauka.pro

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy SzybkaNauka.pro

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Platforma SzybkaNauka.pro jest platformą z kursami online, zorganizowanymi w formie kursów i playlist.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SzybkaNauka.pro oraz aplikacji mobilnych, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

DANE IDENTYFIKUJĄCE USŁUGODAWCĘ I KOMUNIKACJA

Platforma SzybkaNauka.pro dostępna pod domeną szybkanauka.pro prowadzona jest przez brytyjską spółkę Szybka Nauka Pro Ltd. wpisaną do ewidencji Companies House pod numerem 9567701.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą pisemnie - adres do doręczeń: ul. Unite 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania, drogą korespondencji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: biuro@szybkanauka.pro lub telefonicznie pod numerem: (+48) 699 964 405.

DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy;

Usługodawca - spółka brytyjska Szybka Nauka Pro Ltd. 127 Camberwell Road, SE5 0HB London, UK, Company Number: 9567701, adres poczty elektronicznej: biuro@szybkanauka.pro, telefon: (+48) 699 964 405.

Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Platforma - serwis internetowy pod domeną lub subdomeną szybkanauka.pro

Umowa - umowa o świadczenie Subskrypcji dostępu czasowego do wszystkich Materiałów płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu.

Materiały - darmowe i płatne kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy lub z poziomu Aplikacji (jeśli jest dostępna dla Kursu).

Kurs - płatne Materiały wideo, audio oraz tekstowe dostępne w ramach Usługi.

Aplikacja - program na urządzenia mobilne (Android i iOS) umożliwiający dostęp do Materiałów kursu Aktywny Angielski bez połączenia z Internetem.

Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na tekst "KOKPIT" w menu serwisu

Newsletter i Darmowe Materiały - informacje (nieodpłatne materiały oraz informacje marketingowe) przesyłane drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Uruchomienie dostępu do Materiałów Darmowych wymaga zapisania się do Newslettera.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do pojedynczych treści cyfrowych Materiałów płatnych.

Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji - przestrzeń w serwisie oznaczona ikoną koszyka.

Profil Publiczny - sekcja Platformy w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym zdobyte umiejętności, odznaki, certyfikaty i przerobione Materiały.

Pakiety - zestawy Materiałów ułożone w odpowiedniej kolejności przez Usługodawcę lub Użytkowników, umożliwiające ustystematyzowaną naukę danego zagadnienia.

Ranking - przestrzeń na Platformie, która pozwala porównać wyniki Użytkownika z innymi Użytkownikami i otrzymywać punkty oraz odznaki za rozmaite aktywności.

Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.

Do korzystania z Platformy wymagana jest przeglądarka stron WWW: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji.

Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.

Usługobiorca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.

Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.

Dodatkowe informacje na temat optymalnej konfiguracji technicznej i rozwiązywania problemów zostały opisane w sekcji Wymagania techniczne

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie szybkanauka.pro, w ramach profilu Facebook lub drogą korespondencji e-mail.

USŁUGI. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy i Aplikacji mobilnych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 • Utworzenie i prowadzenie Konta.
 • Umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania Materiałów.
 • Umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na Materiały płatne przez Formularz
 • Zamówienia i zakupu dostępu do pojedynczych Materiałów płatnych.
 • Umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne).

KONTO

W celu możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych Materiałów konieczne są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.

Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link Utwórz Konto na dowolnej stronie lub przy potwierdzeniu chęci utworzenia Konta przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook lub Google lub poprzez zakup przez Użytkownika dowolnego Kursu w ramach portalu.

Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza Zamówień.

Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie login (początek adresu e-mail), oraz inne dane dostępne w sekcji Dane Społeczności, w zakładce Dane i Notyfikacje Profilu Użytkownika, jak również ukończone Materiały i zdobyte odznaki i certyfikaty. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pokazywanie tych danych zaznaczając opcję pokaż w profilu.

Wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji Usuń całkowicie moje konto w sekcji Dane i Notyfikacje w ramach Profilu Użytkownika.

Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od wykonania akcji z punktu 6.

Korzystanie z zamieszczonych na Platformie darmowych Materiałów nie wymaga zawierania Umowy o utworzenie i prowadzenie Konta.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.

Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
Konto posiada poza możliwością odtwarzania Materiałów dodatkowe funkcje, w tym między innymi możliwość budowania i edycji profilu użytkownika, przeglądania statystyk korzystania z serwisu, uzyskiwania odznak i certyfikatów w ramach nauki.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.

Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące notatek, postępów w nauce, wykonanych zadań i quizów. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności.

Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na zakupu Materiałów. Przy zawieraniu Umowy, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.

Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie szybkanauka.pro i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne.

Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).

W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów płatnych.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

MODEROWANIE TREŚCI

Treści generowane przez użytkowników, takie jak komentarze w artykułach, pytania, publiczne notatki, komentarze do Materiałów, opinie i inne są nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku.

Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi użytkowników, w szczególności te, które:

 • naruszają przepisy prawa,
 • mogą obrazić innych Użytkowników,
 • są treścią reklamową,
 • nie są związane z działaniem platformy - nie na temat.

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

MATERIAŁY BEZPŁATNE

Użytkownik ma dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych w Portalu bez konieczności zakładania Konta oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług. Konieczne jest podanie adresu e-mail. Umowa na korzystanie z Materiałów bezpłatnych zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Użytkownika przycisku odtwarzania Materiału bezpłatnego. Warunki umowy na korzystanie z Materiałów bezpłatnych określa Regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.

Dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych poprzez Aplikacje mobilne jest możliwy jedynie po założeniu Konta oraz zawarciu Umowy o świadczenie Usług.

Usługa dostępu do Materiałów bezpłatnych jest świadczona przez Usługodawcę bezpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania wyświetlania Materiałów bezpłatnych.

Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie (pobieranie) udostępnionych Materiałów bezpłatnych.

MATERIAŁY PŁATNE

Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych, a nie wszystkich treści cyfrowych - Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Materiału do elektronicznego koszyka na Platformie.

Złożenie Zamówienia na poszczególne Materiały płatne następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Danych Karty Płatniczej, jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.

Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na dostęp do Materiału płatnego (treści cyfrowych) albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do treści cyfrowych powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.

Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.

Usługodawca może anulować Zamówienie w razie zastrzeżeń, co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Zamówień Konsumentów.

Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do odtwarzania wybranego Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie dla osoby kupującej, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego Zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika.

WYNAGRODZENIA ZA ŚWIADCZENIA

Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia umowy dostępu do pojedynczych treści cyfrowych – Materiałów płatnych przy pomocy Formularza Zamówień będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy przed zawarciem Umowy. Procedura dostępu przewiduje wyraźne potwierdzenie, że ich realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych.

Dostępne są następujące formy płatności na Platformie:

 1. płatność przez serwis i PayPal;
 2. płatność kartą (Stripe);
 3. płatność za pomocą szybkiego przelewu (Tpay);
 4. płatność za pomocą linku wygenerowanego przez obsługę;
 5. płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.

Realizacja płatności 1-3 następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.

W przypadku przelewu bankowego lub płatności z pomocą linku, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność, podanych przez obsługę. Płatności tego typu wymagają wcześniejszego kontaktu z obsługą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.

Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.

Faktury są wystawiane na żądanie Użytkownika.

Wniosek o wystawienie faktury należy złożyć drogą e-mailową podając numer zamówienia oraz adres e-mail, na który zostało założone Konto.

PROMOCJE I RABATY

Usługodawca prowadzi okresowe promocje na Materiały (Kursy).

Użytkownik podczas zawierania Umowy uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.

W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.

Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.

Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie Materiały, a także grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.

Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.

Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na platformie, w szczególności plików źródłowych, plików kursów, materiałów dodatkowych.

W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.

W ramach Platformy działają mechanizmy zabezpieczające przed rozpowszechnianiem i nieautoryzowanym dostępem do Materiałów. Są to mechanizmy między innymi monitorowania adresów IP Użytkowników, Kont i powiązanych adresów email oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy Materiał zawiera zaszyfrowane informacje o jego Użytkowniku, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad Regulaminu.

OBSŁUGA PLATFORMY, REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail wysyłanej na adres: biuro@szybkanauka.pro
 • drogą telefoniczną pod numerem: +48 699 964 405
 • listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres : Szybka Nauka Pro, ul. 127 Camberwell Road, SE5 0HB Londyn, Wielka Brytania.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.

Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR do ich rozstrzygania. Oto adres łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy drogą korespondencji e-mail Prawo odstąpienia przysługuje również Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem.

Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony szybkanauka.pro oraz drogą e-mailową.

Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
Platforma dostępna jest od 1.10.2015 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.

Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://szybkanauka.pro/prawne/regulamin/

Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy bez ograniczeń lokalizacyjnych (tj. na całym świecie).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
 2. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
 3. Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
 4. Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
 5. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
  W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogą korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.

Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.

Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Wielkiej Brytanii.

Wybór prawa brytyjskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres e-mail Usługodawcy: biuro@szybkanauka.pro, pocztą na adres: Szybka Nauka Pro Ltd. 127 Camberwell Road, SE5 0HB Londyn, Wielka Brytania

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Regulaminu. Prosimy o wysłanie na podany adres e-mail).

Adresat:
Szybka Nauka Pro Ltd.
Unite 4e Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham, England, Wielka Brytania
adres e-mail: biuro@szybkanauka.pro

Ja, …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.

Data zamówienia Kursu:
Imię i nazwisko Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:


Stary regulamin aktualny do 31.12.2019:

Regulamin korzystania z serwisów SzybkaNauka.pro oraz warunki sprzedaży.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu SzybkaNauka.pro (zwanego dalej Serwisem oraz Sklepem) i powiązanych aplikacji mobilnych oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie, sklepie i aplikacjach produktów.
 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu i Sklepu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie i Sklepie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, przystąpienie do programu partnerskiego), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu i Sklepu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie i Sklepie.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu i Sklepu jest Szybka Nauka Pro Ltd. z siedzibą w Londynie przy ul. 127 Camberwell Road zarejestrowaną przez Companies House w Wielkiej Brytanii pod numerem 9567701 (zwana dalej Administratorem).
 4. Do korzystania z Serwisu i Sklepu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Sklepu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu i Sklepu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis i Sklep plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu i Sklepu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie i Sklepie.

 

§ 2
PRZEDMIOT SERWISU
 1. Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja oraz dystrybucja wiedzy związanej z rozwojem osobistym i umysłowym, przedsiębiorczością, psychologią sukcesu, motywacją i tematami pochodnymi, w postaci publikacji elektronicznych (ebooków) oraz nagrań audio i wideo.
 2. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka drukowana). Dzięki elektronicznej technologii ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).
 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu i Sklepu ebooki zapisane są najczęściej w formacie plików komputerowych do otworzenia w specjalnym oprogramowaniu zwanym 'czytnikiem’.
 4. Administrator Serwisu i Sklepu prowadzi również działalność wydawniczą ebooków i kursów na podstawie umów wydawniczych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu i Sklepu, także na zasadach wyłączności.

 

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU
Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień
  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), którymi w znacznej mierze są publikacje elektroniczne w postaci ebooków, audiobooków lub druku cyfrowego oraz płyty CD i DVD.
  2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
  3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
  4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
  5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
  6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego ebooka jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania ebooka, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego ebooka.
  7. Jeżeli sposób dostawy ebooka związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku – hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.
  8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
  9. W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Administratorem – może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia ebooka w inny sposób i w innej formie niż podstawowa, jak na przykład w formie pliku nagranego na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji, które dostarczane są zamawiającemu tradycyjnymi metodami (przez pocztę lub kurierem). Ze względu na różne prawa licencyjne Administratora do konkretnych pozycji ebooków, nie zawsze będzie możliwe spełnienie życzeń Użytkownika, co do sposobu, formy udostępnienia lub dostarczenia ebooka, a Użytkownik jeszcze przed złożeniem zamówienia powinien skonsultować się z Administratorem w tych sprawach, gdyż późniejsze zgłaszanie uwag do sposobu dostawy, mogą nie być brane pod uwagę i zastosowanie będzie miał zawsze sposób podstawowy, określony w powyższym pkt 6.
  10. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie numeru zamówienia transakcji (ID transakcji), która ma być potwierdzona fakturą VAT i przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email biuro@szybkanauka.pro w ciągu 7 dni od daty zakupu.
  11. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i Kursów
  1. Nabywca ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych w urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka.
  2. Każdy nabywający ebooka i kurs zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza ebooka.
  3. Wszelkie ebooki i kursy udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Dział C. Członkostwo w Klubie „Szybka Nauka Na Skróty”
 1. Członkiem wirtualnego klubu Serwisu nazywanego „Szybka Nauka Na Skróty” może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wymogi określone w niniejszym Dziale C.
 2. Użytkownicy należący do Klubu mogą liczyć na szczególne traktowanie w Serwisie poprzez dostęp do ofert przygotowanych specjalnie dla członków Klubu na odmiennych lub bardziej korzystnych warunkach, a także na dostęp do różnych usług Serwisu świadczonych na zasadach odmiennych niż dla pozostałych Użytkowników Serwisu lub w ogóle dla nich niedostępnych.
 3. Każda osoba zgłaszająca swój udział w Klubie, zobowiązana jest do podania wszelkich danych, które zostaną wskazane w procesie zgłaszania na stronach Serwisu lub w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dane niezbędne do skutecznego dokonania zgłoszenia do udziału w Klubie, zawsze będą w odpowiedni sposób oznaczone, a ich niepodanie uniemożliwia wstąpienie do Klubu.
 4. Każda wstępująca do Klubu osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
 5. Każda osoba wstępująca do Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych podanych podczas zapisywania się do Klubu, lub później podanych Administratorowi w związku z jakąkolwiek okazją związaną z udziałem w Klubie lub z korzystaniem z Serwisu, co do których osoba podająca wyraźnie nie zastrzegła, iż nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie konkretnych danych przez Administratora. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Administratora podmiotom trzecim, z którymi Administrator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez osoby, których te dane dotyczą.
 6. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzielone Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wnoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania ich poprawiania. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub otrzymywanie wiadomości od Administratora, nie dalej jak w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Administrator usunie wszystkie przetwarzane dane osobowe osoby zgłaszającej, a także usunie jej adres email z listy wysyłkowej wiadomości Serwisu.
 7. W przypadku nie wyrażenia zgody lub jej późniejszego cofnięcia na otrzymywanie wiadomości zawierających informację handlową oraz na przetwarzanie danych osobowych, powoduje to zawsze nie przyznanie statusu członka Klubu lub wykluczenie takiej osoby z Klubu w chwili cofnięcia chociażby jednej z powyższych zgód, gdyż niezbędnymi warunkami przynależności do Klubu, jest posiadanie przez Administratora zgód określonych powyżej, przez cały okres przynależności danego Użytkownika do Klubu. Wykluczenie z Klubu powoduje równocześnie utratę wszelkich przywilejów nabytych w trakcie okresu członkostwa.
 8. Każdy członek Klubu może w każdej chwili wystąpić z niego poprzez zgłoszenie tego Administratorowi lub może tego dokonać samodzielnie na łamach Serwisu, gdzie dostępne są odpowiednie opcje, wówczas odpowiednie zastosowanie mają pkt 21 i 22.

 

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: 68 High Street, W3 6LE Wielka Brytania.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty eletroniczne (ekursy, ebooki, audiobooki etc) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu bez podania przyczyny w czasie 30 dni (chyba, że oferta określonego kursu wydłuża ten okres) od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty specjalne (DVD, zestawy etc) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym uwzględnionym na stronie danego produktu jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 5. Zwrot ekursów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora na adres biuro@szybkanauka.pro, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego ekursu, podając jego nazwę oraz datę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: 68 High Street, W3 6LE Londyn, Wielka Brytania. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 7. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane ekursy, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w formie przelewu na rachunek bankowy.
 8. Ekursy mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku ebooka).

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 11. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 12. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 13. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
>